VinFast VF 5 Plus
VF 5 Plus (không kèm pin): 468 triệu đ
VF 5 Plus (kèm pin): 548 triệu đ
vinfast-e34
VinFast VF e34
VF e34 (không kèm pin): 710 triệu đ
VF e34 (kèm pin): 830 triệu đ
VinFast VF 8
VF 8 Eco (không kèm pin): 1.090 tỷ đ
VF 8 Eco (kèm pin): 1.290 tỷ đ
VF 8 Plus (không kèm pin): 1.270 tỷ đ
VF 8 Plus (kèm pin): 1.470 tỷ đ
VinFast VF 9
VF 9 Eco (không kèm pin): 1,491 tỷ đ
VF 9 Eco (kèm pin): 1,984 tỷ đ
VF 9 Plus (không kèm pin): 1,676 tỷ đ
VF 9 Plus (kèm pin): 2,169 tỷ đ
VinFast VF 3
VinFast VF 6
VF 6 Base (không kèm pin): 675 triệu đ
VF 6 Base (kèm pin): 765 triệu đ
VF 6 Plus (không kèm pin): 765 triệu đ
VF 6 Plus (kèm pin): 855 triệu đ
VinFast VF 7
VF 7 Base (không kèm pin): 850 triệu đ
VF 7 Base (kèm pin): 999 triệu đ
VF 7 Plus (không kèm pin): 999 triệu đ
VF 7 Plus (kèm pin): 1,199 tỷ đ